• Dnes je: ҆tvrtok 11. augusta 2022 meniny m√° Zuzana
Obsah - InŇ°tit√ļcie

Environment√°lne organiz√°cie environment√°lne organiz√°cie, environment√°lne hnutia, environment√°lne spolky

Ponuka sluŇĺieb a produktov sa orientuje na zabezpeńćenie efekt√≠vneho plnenia povinnost√≠, ktor√© vypl√Ĺvaj√ļ z legislat√≠vy...   
www.engom.sk

Odborn√© poradenstvo v oblasti ekol√≥gie a to hlavne v problematike z√°konov platn√Ĺch v odpadovom hospod√°rstve a ich aplik√°cia...   
www.enpo.sk

Prioritou firmy je nakladanie s odpadmi v s√ļlade so z√°konom o odpadoch a efekt√≠vnosŇ• pri separ√°cii odpadov. Zaruńćujeme...   
www.envia.sk

Ponuka sluŇĺieb a produktov sa orientuje na zabezpeńćenie efekt√≠vneho plnenia povinnost√≠, ktor√© vypl√Ĺvaj√ļ z legislat√≠vy...   
www.engom.sk

Aplik√°ciu environment√°lneho pr√°va vypl√Ĺvaj√ļcu z platnej legislat√≠vy Ňĺivotn√©ho prostredia v SR.Poradensk√ļ a konzultańćn√ļ...   
www.hauer.sk

Poskytovanie autorizovan√Ĺch a overen√Ĺch inform√°ci√≠ o Ňĺivotnom prostred√≠ na Slovensku. Pr√≠stup k online datab√°zam tvoren√Ĺm...   
www.enviroportal.sk

Integrovan√° prevencia a kontrola zneńćisŇ•ovania Ňĺivotn√©ho prostredia,EIA - posudzovanie vplyvov stavieb na Ňĺivotn√© prostredie....   
www.envispol.sk

SpolońćnosŇ• poskytuje diagnostick√© a poradensk√© sluŇĺby v environment√°lnej oblasti. Ide predovŇ°etk√Ĺm o monitorovania zdrojov...   
www.etske.sk

projektovanie, konzultańćn√© a inŇĺinierske sluŇĺby v oblasti vodn√©ho hospod√°rstva a ekol√≥gie   
www.heeconsult.sk

Region√°lne environment√°lne centrum (REC) Slovensko realizuje medzin√°rodn√Ĺ projekt ‚ÄěPodpora ochrany pr√≠rody a biodiverzity...   
www.udrzatelnemesta.sk

Kamsodpadom.sk je informańćn√Ĺ port√°l o odpadoch a ekol√≥gi√≠. Zameranie n√°Ň°ho port√°lu je predovŇ°etk√Ĺm na oblasŇ• druhotn√Ĺch...   
www.kamsodpadom.sk

Informańćn√Ĺ katal√≥g v enviro oblasti obsahuj√ļci firmy a osoby. EIA posudzovanie vplyvov na Ňĺivotn√© prostredie, nakladanie...   
www.enviroregister.sk

Biomasa , Vodn√° energia , Slneńćn√° energia , Vetern√° energia , Geoterm√°lna energia ,Bioplyn    
www.oze.sk

҆pecializovan√° organiz√°cia na ochranu kvality podzemn√Ĺch v√īd - prieskum zneńćistenia, rizikov√° anal√Ĺza, ekologick√Ĺ audit,...   
www.hydrocomp.sk

rozv√≠jaŇ• a uplatŇąovaŇ• z√°sady ochrany Ňĺivotn√©ho prostredia a kult√ļrnych hodn√īt v povod√≠ Ipńĺa, napom√°haŇ• pri rieŇ°en√≠ ekologick√Ĺch...   
www.ipelskaunia.sk

    ńéalŇ°ie odkazy z kateg√≥rie Environment√°lne organiz√°cie:
  • 0 - 14
  • 15 - 29
  • 30 - 44
  • 45 - 59

  • Celkov√Ĺ pońćet odkazov v kateg√≥ri√≠ Environment√°lne organiz√°cie: 45